NUOTO
 

Coppa Parigi III Tappa


Torino (Palazzo del Nuoto) - Torino (Piscina Usmiani)
15-16/01/2022

 
 

    
 

 
 


sabato mattina
    - Sede: Torino (Palazzo del Nuoto)
    - Riscaldamento F: 8.15-8.45
    - Riscaldamento M: 8.45-9.15
    - Inizio gare: 9.30

sabato pomeriggio
    - Sede: Torino (Palazzo del Nuoto)
    - Riscaldamento F: 14.15-14.45
    - Riscaldamento M: 14.45-15.15
    - Inizio gare: 15.30

domenica mattina
    - Sede: Torino (Palazzo del Nuoto)
    - Riscaldamento F: 8.15-8.45
    - Riscaldamento M: 8.45-9.15
    - Inizio gare: 9.30

domenica mattina
    - Sede: Torino (Piscina Usmiani)
    - Riscaldamento F: 8.15-8.45
    - Riscaldamento M: 8.45-9.15
    - Inizio gare: 9.30

domenica pomeriggio
    - Sede: Torino (Palazzo del Nuoto)
    - Riscaldamento F: 14.15-14.45
    - Riscaldamento M: 14.45-15.15
    - Inizio gare: 15.30

domenica pomeriggio
    - Sede: Torino (Piscina Usmiani)
    - Riscaldamento F: 14.15-14.45
    - Riscaldamento M: 14.45-15.15
    - Inizio gare: 15.30